สื่ออื่นๆ
สื่อการฟังจับใจความ (1) ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน

สื่อการฟังจับใจความ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน ตอน 1
ผลิตโดย อ.ระพีร์ ปิยจันทร์
กลุ่มสาระ ภาษาไทย ม.4-6
มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8
มาตรฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559