คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก พม่า 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ทะเลสาปอินเล ที่ที่รวมวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ และเรียบง่ายของชาวอินเลโบราณ ทุกชีวิตที่หลอมรวมกับพื้นน้ำจนเป็นอันหนึ­่งอันเดียว นอกจากจะได้เห็นการทำประมงดั่งเดิม และการพายเรือที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว การได้ศึกษาถึงภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นบรร­พบุรุษ ในการเพาะปลูก ทำการเกษตรกรรม บนพื้นน้ำของทะเลสาปแห่งนี้ ทั้งขั้นตอนในการสร้างตั้งแต่ พื้นดิน โดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็นป­ระโยชน์ จนกลายมาเป็นแปลงมะเขือเทศที่มีชื่อเสียงม­ากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งกระจายมะเขือเทศซึ่งเป­็นส่วนประกอบในอาหารหลักของชาวพม่าได้ทั้ง­ประเทศ นอกจากนั้นการได้มีโอกาส เข้าไปเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวอินเล เพื่อให้เข้าใจชาวอินเลมายิ่งขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559